Học Hoá học 11 Bài 45: Axit cacboxylic

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Định nghĩa, Phân loại, Danh pháp a. Định nghĩa Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. Ví dụ: H-COOH, CH3-COOH, C6H5-COOH, HOOC-COOH b. Phân loại CTTQ axit no đơn chức mạch […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ