Học Hoá học 11 Bài 44: Anđehit – Xeton

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Anđehit a. Định nghĩa, Phân loại, Danh pháp Định nghĩa Là hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với gốc hidrocacbon hay nguyên tử H  Nhóm-CHO là nhóm chức của andehit, được gọi là nhóm cacbandehit. Ví dụ: HCH=O,CH3CH=O Phân loại Dựa […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ