Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là:

Chuyển đến thanh công cụ