Học Hoá học 11 Bài 47: Bài thực hành 6 Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Mục đích thí nghiệm – Học sinh tiến hành được một số thí nghiệm về tính chất hóa học của Anđehit fomic, axit axetic  – Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm. 1.2. Kỹ năng thí nghiệm Khi tiến hành phản ứng tráng bạc phải dùng ống nghiệm sạch, […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ