Tìm $m$ để bất phương trình sau có nghiệm:               $x^2-2mx+2|x-m|+4

Đề bài:     Tìm $m$ để bất phương trình sau có nghiệm:               $x^2-2mx+2|x-m|+4 Bài giải: GiảiĐặt $t=|x-m| (t geq 0)$ thì $x^2-2mx=t^2-m^2$ và $(1)$ được đưa về:      $f(t)=t^2+2t+4-m^2Bất phương trình $(1)$ có nghiệm $Leftrightarrow $ bất phương trình $(2)$ có nghiệm $tin [0;+infty)$Có hai trường hợp:– Trường hợp 1: $f(t)$ có nghiệm $t_1,t_2: 0leq t_1– […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ