Tìm $m$ để hệ: a)$begin{cases}frac{7}{6}x-frac{1}{2}>frac{3x}{2}-frac{13}{3}  \ m^{2}x+1 geq  m^{4}-x   end{cases} $ có nghiệm                 b)$begin{cases}x-2 geq   0 \ mx-4 leq  0 end{cases} $ có nghiệm là một đoạn có độ dài bằng $5$

Đề bài: Tìm $m$ để hệ: a)$begin{cases}frac{7}{6}x-frac{1}{2}>frac{3x}{2}-frac{13}{3}  \ m^{2}x+1 geq  m^{4}-x   end{cases} $ có nghiệm                 b)$begin{cases}x-2 geq   0 \ mx-4 leq  0 end{cases} $ có nghiệm là một đoạn có độ dài bằng $5$ Bài giải: a) Hệ $Leftrightarrow  begin{cases}7x-3>9x-26 \ (m^{2}+1)xge m^{4}-1   end{cases} Leftrightarrow  […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ