Với những giá trị nào của $y$ thì bất đẳng thức sau thỏa mãn $forall x in ,R,$ :    ${x^2}left( {2 – {{log }_2}frac{y}{{y + 1}}} right) + 2xleft( {1 + {{log }_2}frac{y}{{y + 1}}} right) – 2left( {1 + {{log }_2}frac{y}{{y + 1}}} right) > 0,,,,,,,,(1)$

Đề bài: Với những giá trị nào của $y$ thì bất đẳng thức sau thỏa mãn $forall x in ,R,$ :    ${x^2}left( {2 – {{log }_2}frac{y}{{y + 1}}} right) + 2xleft( {1 + {{log }_2}frac{y}{{y + 1}}} right) – 2left( {1 + {{log }_2}frac{y}{{y + 1}}} right) > 0,,,,,,,,(1)$ Bài giải: •    Nếu ${log _2}frac{y}{{y […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ