Tương tự CÂU 8 XÁC ĐỊNH VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG – Toán TK 2024 – Sách Toán


Tương tự CÂU 8 XÁC ĐỊNH VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG – Toán TK 2024
================

Tương tự CÂU 8 XÁC ĐỊNH VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG – Toán TK 2024 1Tương tự CÂU 8 XÁC ĐỊNH VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG – Toán TK 2024 1
Câu 1. Trong không gian \(Oxyz\), cho đường thẳng \(d:\frac{{x – 3}}{2} = \frac{{y – 4}}{{ – 5}} = \frac{{z + 1}}{3}\). Vecto nào dưới đây là một vecto chỉ phương của \(d\)?
A. \[\overrightarrow {{u_2}} \left( {2;4; – 1} \right)\]. B. \[\overrightarrow {{u_1}} \left( {2; – 5;3} \right)\]. C. \[\overrightarrow {{u_3}} \left( {2;5;3} \right)\]. D. \[\overrightarrow {{u_4}} \left( {3;4;1} \right)\].
Câu 2. Trong không gian , cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của ?
A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là .
Câu 3. Trong không gian \[Oxyz\], cho đường thẳng \[d:\frac{{x – 3}}{4} = \frac{{y + 1}}{{ – 2}} = \frac{{z + 2}}{3}\]. Vecto nào dưới đây là một vecto chỉ phương của \[d\]
A. \[\overrightarrow {{u_3}} = \left( {3; – 1; – 2} \right)\]. B. \[\overrightarrow {{u_4}} = \left( {4;2;3} \right)\]. C. \[\overrightarrow {{u_2}} = \left( {4; – 2;3} \right)\]. D. \[\overrightarrow {{u_1}} = \left( {3;1;2} \right)\].
Lời giải

Một vectơ chỉ phương của đường thẳng \(d\) là \(\overrightarrow {{u_2}} \left( {4; – 2;3} \right)\).
Câu 4. Trong không gian \[Oxyz\], cho đường thẳng \(d:\frac{{x – 4}}{3} = \frac{{y + 2}}{{ – 1}} = \frac{{z – 3}}{{ – 2}}\). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của \(d\)?
A. \(\overrightarrow {{u_2}} = \left( {4; – 2;3} \right)\). B. \(\overrightarrow {{u_4}} = \left( {4;2; – 3} \right)\). C. \(\overrightarrow {{u_3}} = \left( {3; – 1; – 2} \right)\). D. \(\overrightarrow {{u_1}} = \left( {3;1;2} \right)\).
Lời giải

Câu 5. Trong không gian \(Oxyz\), đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}x = 2 – t\\y = 1 + 2t\\z = 3 + t\end{array} \right.\) có một vectơ chỉ phương là:
A. \(\overrightarrow {{u_1}} = \left( { – 1;2;3} \right)\) B. \(\overrightarrow {{u_3}} = \left( {2;1;3} \right)\) C. \(\overrightarrow {{u_4}} = \left( { – 1;2;1} \right)\) D. \(\overrightarrow {{u_2}} = \left( {2;1;1} \right)\)
Lời giải

\(d:\left\{ \begin{array}{l}x = 2 – t\\y = 1 + 2t\\z = 3 + t\end{array} \right.\)có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow {{u_4}} = \left( { – 1;2;1} \right)\).

=============
File: Tương tự CÂU 8 XÁC ĐỊNH VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG – Toán TK 2024

———– xem file DOCX ONLINE—

== LINK DOWNLOAD file WORD VỀ PC ===

DOWNLOAD Tương tự CÂU 8 XÁC ĐỊNH VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG – Toán TK 2024
=======

Cám ơn các bạn đã xemLink Hoc va de thi 2024

Chuyển đến thanh công cụ