Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có:

Chuyển đến thanh công cụ