Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau:

Chuyển đến thanh công cụ