10: Cho hình nón (left( N right)) có bán kính đáy (r) và chiều cao (h). Một mặt cầu (left( S right)) tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và tiếp xúc với đáy nón, có tâm cầu nằm trong hình nón và bán kính (R = 3). Thể tích của khối nón (left( N right)) lớn nhất bằng – Sách Toán

10: Cho hình nón (left( N right)) có bán kính đáy (r) và chiều cao (h). Một mặt cầu (left( S right)) tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và tiếp xúc với đáy nón, có tâm cầu nằm trong hình nón và bán kính (R = 3). Thể tích của khối nón (left( N right)) lớn nhất bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ