10. Trong không gian (Oxyz), cho mặt phẳng (left( alpha right) & :y + 2z = 0) và hai đường thẳng: ({d_1}:left{ begin{array}{l}x = 1 – ty = tz = 4tend{array} right.); ({d_2}:left{ begin{array}{l}x = 2 – t’y = 4 + 2t’z = 4end{array} right.). Đường thẳng (Delta ) nằm trong mặt phẳng (left( alpha right)) và cắt hai đường thẳng ({d_1}); ({d_2})có phương trình là – Sách Toán

10. Trong không gian (Oxyz), cho mặt phẳng (left( alpha right) & :y + 2z = 0) và hai đường thẳng: ({d_1}:left{ begin{array}{l}x = 1 – ty = tz = 4tend{array} right.); ({d_2}:left{ begin{array}{l}x = 2 – t’y = 4 + 2t’z = 4end{array} right.). Đường thẳng (Delta ) nằm trong mặt phẳng (left( alpha right)) và cắt hai đường thẳng ({d_1}); ({d_2})có phương trình là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ