14. Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = left| {3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + 3m} right|)có (7) điểm cực trị bằng – Sách Toán


DẠNG TOÁN CỰC TRỊ HÀM GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

14. Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = left| {3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + 3m} right|)có (7) điểm cực trị bằng

A. (2).

B. (5).

C. (3).

D. (1).

Lời giải

Xét hàm số (y = fleft( x right) = 3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + 3m).

TXĐ (D = mathbb{R}).

Có (y’ = 12{x^3} – 12{x^2} – 24x), (y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x =  – 1\x = 2end{array} right.)

Ta có bảng biến thiên 

Từ bảng biến thiên ta thấy: Hàm số (y = fleft( x right)) có (3) điểm cực trị.

 Khi đó, hàm số (y = left| {fleft( x right)} right|) có (7) điểm cực trị khi phương trình (fleft( x right) = 0) có (4) nghiệm phân biệt bội lẻ ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}3m – 5 < 0\3m > 0end{array} right. Leftrightarrow 0 < m < frac{5}{3}).

Mà (m in mathbb{Z} Rightarrow m = 1).

Vậy tổng các giá trị nguyên của (m) bằng (1).

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ