Tính tổng (S) của các phần thực của tất cả các số phức (z) thỏa mãn điều kiện (bar{z}=sqrt{3}{{z}^{2}}.)Câu hỏi: Tính tổng (S) của các phần thực của tất cả các số phức (z) thỏa mãn điều kiện (bar{z}=sqrt{3}{{z}^{2}}.) A. (S=sqrt{3}.) B. (S=frac{sqrt{3}}{6}.) C. (S=frac{2sqrt{3}}{3}.) D. (S=frac{sqrt{3}}{3}.)   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ