Cho hình chóp S.ABC có (SC = asqrt 2 ), tam giác SAB đều cạnh a và tam giác SAC vuông tại A. Mặt phẳng (left( {SBC} right)) vuông góc với mặt phẳng (left( {ABC} right)). Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là – Sách Toán

Cho hình chóp S.ABC có (SC = asqrt 2 ), tam giác SAB đều cạnh a và tam giác SAC vuông tại A. Mặt phẳng (left( {SBC} right)) vuông góc với mặt phẳng (left( {ABC} right)). Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ