15 . [2D1-2.2-4] Cho hàm số (fleft( x right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e,,,left( {ae

Chuyển đến thanh công cụ