15. Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và liên tục trên (mathbb{R}backslash left{ { pm sqrt 3 } right}), thỏa mãn (1 – {x^3} = 2{x^2}fleft( x right) + x{f^2}left( x right) – f’left( x right)) và (fleft( 1 right) = 0). Hàm số (gleft( x right) = {left[ {fleft( {2x – 1} right)} right]^2}) có bao nhiêu điểm cực tiểu ? – Sách Toán

15. Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và liên tục trên (mathbb{R}backslash left{ { pm sqrt 3 } right}), thỏa mãn (1 – {x^3} = 2{x^2}fleft( x right) + x{f^2}left( x right) – f’left( x right)) và (fleft( 1 right) = 0). Hàm số (gleft( x right) = {left[ {fleft( {2x – 1} right)} right]^2}) có bao nhiêu điểm cực tiểu ? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ