17. Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Biết (fleft( { – 1} right) > 2) và đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình sau. Hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {1 – 2x} right) – 2{x^2}} right|) đạt cực đại tại điểm nào sau đây? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ