16. Cho hàm số đa thức (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}), (fleft( 0 right)

16. Cho hàm số đa thức (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}), (fleft( 0 right) < 0) và đồ thị hình bên dưới là đồ thị của đạo hàm (f’left( x right)). Hỏi hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( x right) + 3x} right|) có bao nhiêu điểm cực trị? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ