She behaved in a very strange way. That surprised me a lot.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án B

Which: đại từ quan hệ có thể thay thế cho cả mệnh đề phía trước với nghĩa “điều mà”

E.g: He came here yesterday, which made me surprised.

She behaved in a very strange way. That surprised me a lot. _ She behaved very strangely, which surprised me very much. (Cô ấy đã cư xử rất lạ, điều mà đã khiến tôi rất ngạc nhiên.)

A. sai ngữ pháp (“that” không được dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định)

C. sai nghĩa (Điều gần như đã khiến tôi ngạc nhiên là cách cô ấy cư xử lạ.)

D. sai nghĩa (Tôi gần như không bị ngạc nhiên bởi cách cư xử lạ của cô ấy.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ