7.  [2D1-2.2-4] Cho hàm số bậc ba (y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) có đồ thị như hình vẽ – Sách Toán


DẠNG TOÁN CỰC TRỊ HÀM GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

7.  [2D1-2.2-4] Cho hàm số bậc ba (y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) có đồ thị như hình vẽ

Số cực trị của hàm số (y = left| {fleft( x right) + 1} right| – 3) là

A. (4).

B. (3).

C. (5).

D. (2).

Lời giải

Đầu tiên ta nhận được đồ thị hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + 1) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số (fleft( x right)) lên trên (1) đơn vị. 

Kế tiếp, ta vẽ được đồ thị hàm số (hleft( x right) = left| {fleft( x right) + 1} right|) bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành của đồ thị hàm số (gleft( x right)) qua trục hoành.

Cuối cùng, ta nhận được đồ thị hàm số (y = left| {fleft( x right) + 1} right| – 3) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số (hleft( x right)) xuống dưới (3) đơn vị.

Ta có hình vẽ sau

Vậy hàm số đã cho có (3) điểm cực trị.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ