19 . [2D1-2.6-3] Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x + 1} right)^2}left( {{x^2} – 4x} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị? – Sách Toán

19 . [2D1-2.6-3] Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x + 1} right)^2}left( {{x^2} – 4x} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ