21. Cho hàm số bậc bốn (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

21. Cho hàm số bậc bốn (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau:

Số điểm cực tiểu của hàm số (gleft( x right) = {left[ {fleft( {x – 1} right)} right]^2} + 2021) là 

A. (5).  

B. (4). 

C. (3).

D. (7)

Lời giải

Ta có : ({g^prime }left( x right) = 2fleft( {x – 1} right){f^prime }left( {x – 1} right))

({g^prime }left( x right) = 0 Leftrightarrow 2fleft( {x – 1} right).{f^prime }left( {x – 1} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}fleft( {x – 1} right) = 0\{f^prime }left( {x – 1} right) = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left[ begin{array}{l}x – 1 = aleft( {a <  – 1} right)\x – 1 = bleft( { – 1 < b < 0} right)\x – 1 = cleft( {0 < c < 1} right)\x – 1 = dleft( {d > 1} right)end{array} right.\left[ begin{array}{l}x – 1 =  – 1\x – 1 = 0\x – 1 = 1end{array} right.end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left[ begin{array}{l}x = 1 + aleft( {x < 0} right)\x = 1 + bleft( {0 < x < 1} right)\x = 1 + cleft( {1 < x < 2} right)\x = 1 + dleft( {x > 2} right)end{array} right.\left[ begin{array}{l}x = 0\x = 1\x = 2end{array} right.end{array} right.)

({f^prime }left( {x – 1} right) > 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x – 1 <  – 1\0 < x – 1 < 1end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x < 0\1 < x < 2end{array} right.)

Vậy hàm số (y = gleft( x right)) có 4 điểm cực tiểu.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ