2Cho (x,;,y) là các số nguyên thỏa mãn (left( {{x^2} + 2x – 80} right)left( {{2^x} – y} right)

Chuyển đến thanh công cụ