Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) luôn tồn tại nhưng không quá (2021) số nguyên dương (x) thỏa mãn (left( {{{log }_2}x + 3} right)left( {{{log }_2}x – y} right)


Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) luôn tồn tại nhưng không quá (2021) số nguyên dương (x) thỏa mãn (left( {{{log }_2}x + 3} right)left( {{{log }_2}x – y} right) < 0)?

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) luôn tồn tại nhưng không quá (2021) số nguyên dương (x) thỏa mãn (left( {{{log }_2}x + 3} right)left( {{{log }_2}x – y} right) < 0)?

A. (8). 

B. (11). 

C. (6). 

D. (10).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Xét (left( {{{log }_2}x + 3} right)left( {{{log }_2}x – y} right) < 0). Do (x ge 1) nên ({log _2}x + 3 > 0). 

Khi đó bpt ( Leftrightarrow {log _2}x – y < 0)( Leftrightarrow )(x < {2^y}).

Kết hợp điều kiện (x ge 1) ta có(1 le x < {2^y}).

Để ứng với mỗi số nguyên dương (y) luôn tồn tại nhưng không quá (2021) số nguyên dương (x) thì (1 < {2^y} le 2022)( Leftrightarrow 0 < y le {log _2}2022 approx 10,98).

Kết hợp (y) nguyên dương ta có (y in left{ {1;,2;,3;,4;,5;,6;,7;,8;,9;,10} right}).

Vậy có (10) giá trị (y) thỏa mãn bài toán.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ