3. Cho hai đường thẳng (left( {{d_1}} right):,left{ begin{array}{l}x = – ty = 1z = 2 + tend{array} right.) và (left( {{d_1}} right):,left{ begin{array}{l}x = 2 + ty = 1z = 1end{array} right.) và điểm (Aleft( {1;,1;frac{4}{3}} right)). Viết phương trình đường thẳng (left( Delta right)) qua (A) sao cho (Delta ;,{d_1};,{d_2}) đồng quy. – Sách Toán

3. Cho hai đường thẳng (left( {{d_1}} right):,left{ begin{array}{l}x = – ty = 1z = 2 + tend{array} right.) và (left( {{d_1}} right):,left{ begin{array}{l}x = 2 + ty = 1z = 1end{array} right.) và điểm (Aleft( {1;,1;frac{4}{3}} right)). Viết phương trình đường thẳng (left( Delta right)) qua (A) sao cho (Delta ;,{d_1};,{d_2}) đồng quy. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ