Ở người, bệnh bạch tạng do alen lặn nằm trên NST thường quy định (gen này có 2 alen).


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Hà và Lan bình thường A- đều có mẹ bạch tạng aa => Hà và Lan đều có kiểu gen Aa

Bố chổng của Hà và Lan đều bị bệnh aa => Chồng của Hà và Lan bình thường đều có kiểu gen Aa.

+ Vợ chồng Hà: Aa × Aa => Phúc bình thường A- nên thể có kiểu gen AA với tỉ lệ 1/3; hoặc Aa với tỉ lệ 2/3.

+ Vợ chồng Lan: Aa × Aa => Hậu bình thường A- nên thể có kiểu gen AA với tỉ lệ 1/3; hoặc Aa với tỉ lệ 2/3.

Xác suất cặp vợ chổng Phúc và Hậu sinh 2 đứa con đều bình thường:

– TH1: Nếu Phúc và Hậu là 1/3 AA × 1/3 AA => 2 con bình thường = 1/3.1/3.100%2 = 1/9

– TH2: Nếu Phúc 1/3 AA × Hậu 2/3 Aa => 2 con bình thường = 1/3. 2/3.100%2 = 2/9

– TH3: Nếu Phúc 2/3 Aa × Hậu 1/3AA => 2 con bình thường = 1/3.2/3.100%2 = 2/9

– TH4: Phúc và Hậu là 2/3 Aa × 2/3 Aa => 2 con bình thường = 2/3.2/3.(3/4)2 = 1/4

Kết quả là: 1/9+2/9+2/9+1/4= 29/36.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ