6. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm (Mleft( {0;, – 1;,2} right)) và hai đường thẳng ({d_1}:,,frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 2}}{{ – 1}} = frac{{z – 3}}{2},,,{d_2}:,,frac{{x + 1}}{2} = frac{{y – 4}}{{ – 1}} = frac{{z – 2}}{4}). Phương trình đường thẳng đi qua (M), cắt cả ({d_1}) và ({d_2}) là: – Sách Toán

6. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm (Mleft( {0;, – 1;,2} right)) và hai đường thẳng ({d_1}:,,frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 2}}{{ – 1}} = frac{{z – 3}}{2},,,{d_2}:,,frac{{x + 1}}{2} = frac{{y – 4}}{{ – 1}} = frac{{z – 2}}{4}). Phương trình đường thẳng đi qua (M), cắt cả ({d_1}) và ({d_2}) là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ