Trong các kiểu hình ở F2, kiểu hình thấp nhất cao 70 cm; kiểu hình cao 90 cm chiếm tỉ lệ nhiều nhất.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Lai cây cao nhất với cây thấp nhất => F1 dị hợp tất cả cặp gen

F1 tự thụ (cây dị hợp tất cả cặp gen phần li độc lập tự thụ sẽ cho đời con có tất cả các kiểu hình của loài về loại tính trạng đó); ở đây F2 có 9 kiểu hình => Tính trạng chiểu cao do 4 cặp gen quy định. Quy ước các cặp gen này là A, a, B, b, D, d, E, e.

Cây thấp nhất có 0 alen trội cao 70 cm.

F2 có kiểu hình 90 cm chiếm tỉ lệ cao nhất => kiểu gen có 4 alen trội có chiều cao 90 cm.

=> Thêm 1 alen trội cây cao thêm n = (90−70)/4 = 5 cm

=> Cây cao nhất có 8 alen trội có chiều cao 70 + 8.5 = 110 cm => Ý (1) sai

Cây mang 2 alen trội có chiều cao 70 + 2.5 = 80 cm => Ý (2) đúng

F1 tự thụ AaBbDdEe × AaBbDdEe => F2 có 44 tổ hợp

Cây có chiều cao 90 cm (4 alen trội) có tỉ lệ: (C_8^4/{4^4} = 27,34% Rightarrow )Ý (3) đúng

F2 có 34 = 81 kiểu gen => Ý (4), (5) sai.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ