Lai hai cây cà chua thuần chủng (P) khác biệt nhau về các cặp tính trạng tương phản F1


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

P thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản => F1 dị hợp 3 cặp gen: thân cao, hoa đỏ, quả tròn là trội.

F1 (AaBbDd) × cây khác => F2:

Cao: thấp = 1 : 1 => F1 × cây khác = Aa × aa

Đỏ: vàng = 1 : 1 => F1 × cây khác = Bb × bb

Tròn: dài = 1: 1 => F1 × cây khác = Dd × dd

Vậy F1 × cây khác = (AaBbDd) × (aabbdd)

Cây thân cao, hoa đỏ: cây thân cao, hoa vàng: cầy thân thấp, hoa đỏ : cây thân thấp, hoa vàng = 1:1:1:1 = (1:1)(1:1) phù hợp với quy luật phân li độc lập => gen quy định chiều cao và màu hoa phân li độc lập với nhau => Ý (2) sai

Hoa đỏ, quả dài: hoa vàng, quả tròn: hoa đỏ, quả tròn: hoa vàng, quả dài = 4 : 4 : 1: 1 khác phân li độc lập => 2 gen này liên kết với nhau, có hoán vị gen => Ý (4), (5) đúng.

F2 hoa vàng, quả dài bd//bd = 1/10 => giao tử bd của F1 = 0,1 bd =1), đây là giao tử hoán vị => F1 dị chéo Bd//bD; f = 0,1.2 = 0,2 => Ý (6) đúng.

F1 tự thụ Aa Bd//bD × Aa Bd//bD

=> Con aa bd//bd = 1/4.(0,1.0,1) = 0,0025 => Ý (1) đúng;

aaB-dd = 1/4. (0,25−0,1.0,1) = 0,06 => Ý (3) sai.

Vậy có 4 ý đúng.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ