37. Cho (fleft( x right)) là hàm đa thức bậc năm thỏa (fleft( 0 right) = 0). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

37. Cho (fleft( x right)) là hàm đa thức bậc năm thỏa (fleft( 0 right) = 0). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau

Hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {{x^3}} right) – 3x} right|) có bao nhiêu cực trị

A. (5).

B. (3).

C. (2).

D. (4)

Lời giải

Xét hàm số (hleft( x right) = fleft( {{x^3}} right) – 3x Rightarrow h’left( x right) = 3{x^2}f’left( {{x^3}} right) – 3) 

Ta có (h’left( x right) = 0 Leftrightarrow 3{x^2}f’left( {{x^3}} right) – 3 = 0) 

Nhận xét (x = 0) không là nghiệm của phương trình (h’left( x right) = 0) nên

(3{x^2}f’left( {{x^3}} right) – 3 = 0 Leftrightarrow f’left( {{x^3}} right) = frac{1}{{{x^2}}}left( 1 right)) 

Đặt (t = {x^3}), (left( 1 right)) trở thành (f’left( t right) = frac{1}{{sqrt[3]{{{t^2}}}}}left( 2 right)) 

Xét hàm số (kleft( t right) = frac{1}{{sqrt[3]{{{t^2}}}}} Rightarrow k’left( t right) =  – frac{2}{3}.frac{1}{{sqrt[3]{{{t^5}}}}}) 

Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta có (left( 2 right) Leftrightarrow left[ begin{array}{l}t = {a^3}\t = {b^3}end{array} right.left( {a < 0 < b} right)) 

Vậy (left( 1 right) Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = a\x = bend{array} right.left( {a < 0 < b} right)) 

Bảng biến thiên

Vậy bảng biến thiên của (gleft( x right)) là

Vậy số cực trị của (gleft( x right) = left| {hleft( x right)} right|) là 5

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ