36. Cho (f(x)) là hàm số bậc bốn . Hàm số ({f^prime }(x)) có đồ thị như sau:  – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

36. Cho (f(x)) là hàm số bậc bốn . Hàm số ({f^prime }(x)) có đồ thị như sau: 

Hàm số (g(x) = fleft( {{x^3}} right) – 3ln left( x right)) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. (3).

B. (1).

C. (2).

D. (4)

Lời giải

Hàm số (g(x) = fleft( {{x^3}} right) – 3ln left( x right)) xác định khi (x > 0).

Ta có (g’left( x right) = 3{x^2}f’left( {{x^3}} right) – frac{3}{x} = 0 Leftrightarrow f’left( {{x^3}} right) = frac{1}{{{x^3}}})(*).

Đặt (t = {x^3}), (t > 0). Khi đó: (*) trở thành: (f’left( t right) = frac{1}{t}) có một nghiệm b (left( {b > 0} right)) là giao điểm hai của đồ thị (f’left( x right)) và (frac{1}{t}).

Bảng biến thiên

Hàm số (g(x) = fleft( {{x^3}} right) – 3ln left( x right)) có 1 điểm cực trị.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ