4. Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho mặt phẳng (left( P right):x + 2y + z – 4 = 0) và đường thẳng (d:frac{{x + 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 2}}{3}). Phương trình đường thẳng (Delta ) nằm trong mặt phẳng (left( P right)), đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng (d) có dạng – Sách Toán

4. Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho mặt phẳng (left( P right):x + 2y + z – 4 = 0) và đường thẳng (d:frac{{x + 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 2}}{3}). Phương trình đường thẳng (Delta ) nằm trong mặt phẳng (left( P right)), đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng (d) có dạng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ