Cho lai những con cái lông quăn dị hợp tử với con đực lông thẳng thu được F1


 • Câu hỏi:

  Ở một loài thú trên đoạn tương đồng của cặp nhiễm sắc thể giới tính chứa gen A (lông quăn) trội hoàn toàn so với gen a (lông thẳng). Cho lai những con cái lông quăn dị hợp tử với con đực lông thẳng thu được F1; tiếp tục cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: D

  P: XAXa × XaYa

  F1: XAXa:XaXa:XAYa:XaYa

  F1 ngẫu phối: (1/2 XAXa: 1/2 XaXa) × (1/2 XAYa: 1/2 XaYa)

  => (1/4 XA: 3/4 Xa) × (1/4 XA: 1/4 Xa: 1/2 Ya)

  F2: 5/16 XAX- : 3/16 XaXa: 2/16 XAYa: 6/16 XaYa

  => 5 cái quăn : 3 cái thẳng : 2 đực quăn : 6 đực thẳng. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ