492. Trong không gian (Oxyz,) mặt phẳng (left( P right):5x + by + cz + d = 0) đi qua hai điểm (Aleft( { – 1;5;7} right)), (Bleft( {4;2;3} right)) và cắt mặt cầu (left( S right):{left( {x + 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 25) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức (T = 3b – 2c) – Sách Toán





492. Trong không gian (Oxyz,) mặt phẳng (left( P right):5x + by + cz + d = 0) đi qua hai điểm (Aleft( { – 1;5;7} right)), (Bleft( {4;2;3} right)) và cắt mặt cầu (left( S right):{left( {x + 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 25) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức (T = 3b – 2c) – Sách Toán – Học toán
















Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ