494. Trong hệ trục(Oxyz), cho hai mặt cầu (left( {{S_1}} right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49) và(left( {{S_2}} right):{left( {x – 10} right)^2} + {left( {y – 9} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 400) và mặt phẳng (left( P right):4x – 3y + mz + 22 = 0). Có bao nhiêu số nguyên m để mp (P) cắt hai mặt cầu (left( {{S_1}} right),;left( {{S_2}} right)) theo giao tuyến là hai đường tròn không có tiếp tuyến chung? – Sách Toán

494. Trong hệ trục(Oxyz), cho hai mặt cầu (left( {{S_1}} right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49) và(left( {{S_2}} right):{left( {x – 10} right)^2} + {left( {y – 9} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 400) và mặt phẳng (left( P right):4x – 3y + mz + 22 = 0). Có bao nhiêu số nguyên m để mp (P) cắt hai mặt cầu (left( {{S_1}} right),;left( {{S_2}} right)) theo giao tuyến là hai đường tròn không có tiếp tuyến chung? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ