5. Cho hai đường thẳng ({Delta _1}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 1}}{1} = frac{z}{2}),({rm{ }}{Delta _2}:frac{{x + 1}}{1} = frac{y}{{ – 1}} = frac{{z – 1}}{1}) và điểm (Mleft( { – 3;1;2} right)). Viết phương trình đường thẳng (left( Delta right)) đi qua (M) đồng thời cắt cả ({Delta _1}) và ({Delta _2}). – Sách Toán

5. Cho hai đường thẳng ({Delta _1}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 1}}{1} = frac{z}{2}),({rm{ }}{Delta _2}:frac{{x + 1}}{1} = frac{y}{{ – 1}} = frac{{z – 1}}{1}) và điểm (Mleft( { – 3;1;2} right)). Viết phương trình đường thẳng (left( Delta right)) đi qua (M) đồng thời cắt cả ({Delta _1}) và ({Delta _2}). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ