Giả sử khi lai giữa 2 thứ cà chua thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản nói trên được F1


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

P thuần chủng về 2 cặp tính trạng tương phản => F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) có thể dị đều hoặc dị chéo.

F1 × cá thể khác => F2: cao: thấp = 3 : 1=> F1: Aa × Aa; tròn: bầu dục = 3 : 1 => F1: Bb × Bb.

Vậy cá thể đem lai với F1 cũng dị hợp 2 cặp gen. Vì quá trình giảm phần tạo noãn và tạo phấn diễn ra giống nhau => 2 bên cùng hoán vị hoặc cùng không hoán vị; trường hợp cùng không hoán vị không xảy ra vì F2 cho 4 phân lớp kiểu hình.

+ Nếu bố mẹ dị đều: AB//ab × AB//ab

Hoán vị 2 bên: thì con ab//ab = (1−f)/2. (1−f)/2 = 4% => f = 0,6 > 0,5 => loại

+ Nếu bố mẹ dị chéo: Ab//aB × Ab//aB

Hoán vị 2 bên thì con ab//ab = f/2.f/2 = 4% => f = 0,4 => A đúng

+ Nếu bố mẹ 1 bên dị đều, 1 bên dị chéo: Ab//aB × AB//ab

Hoán vị 2 bên: ab//ab = (1−f)/2. f/2 = 0,04 => f = 20% (không có ý nào trùng).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ