8. Trong không gian ({rm{O}}xyz), cho 2 đường thẳng (d:frac{{x + 1}}{1} = frac{{y + 1}}{2} = frac{{z – 1}}{1}), (d’:frac{{x + 1}}{2} = frac{{y – 3}}{{ – 1}} = frac{{z – 1}}{{ – 2}}) và mặt phẳng (left( P right):2x + y + z – 3 = 0). Biết rằng đường thẳng (Delta ) song song với mặt phẳng (left( P right)), cắt các đường thẳng (d), (d’) lần lượt tại (M), (N) sao cho (MN = sqrt {11} ) ( điểm (M) có tọa độ nguyên). Phương trình của đường thẳng (Delta ) là – Sách Toán

8. Trong không gian ({rm{O}}xyz), cho 2 đường thẳng (d:frac{{x + 1}}{1} = frac{{y + 1}}{2} = frac{{z – 1}}{1}), (d’:frac{{x + 1}}{2} = frac{{y – 3}}{{ – 1}} = frac{{z – 1}}{{ – 2}}) và mặt phẳng (left( P right):2x + y + z – 3 = 0). Biết rằng đường thẳng (Delta ) song song với mặt phẳng (left( P right)), cắt các đường thẳng (d), (d’) lần lượt tại (M), (N) sao cho (MN = sqrt {11} ) ( điểm (M) có tọa độ nguyên). Phương trình của đường thẳng (Delta ) là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ