5. Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực tiểu của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^2} – 2x} right) + frac{{{x^4}}}{2} – 2{x^3} + 2{x^2} + 2021) là – Sách Toán

5. Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực tiểu của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^2} – 2x} right) + frac{{{x^4}}}{2} – 2{x^3} + 2{x^2} + 2021) là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ