503. Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R},;fleft( { – 2} right) = 7) và có bảng biến thiên như dưới đây? – Sách Toán


Câu hỏi:
503. Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R},;fleft( { – 2} right) = 7) và có bảng biến thiên như dưới đây?

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình (fleft( {left| {{x^2} – 1} right| – 2} right) = m) có đúng 6 nghiệm thực phân biệt

A. (9).

B. (8).

C. (7).

D. (6).

Lời giải

Xét hàm số (u = left| {{x^2} – 1} right| – 2 Rightarrow u’ = frac{{{x^2} – 1}}{{left| {{x^2} – 1} right|}}.2x.)

Suy ra hàm số đạt cực trị tại (x = 0,x = pm 1.)

Dùng phương pháp ghép trục ta được:

( Rightarrow m in left( { – 1;7} right).) Vậy có 7 giá trị m thõa mãn.

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ