Connor is said to be very ambitious and aggressive.


 • Mark the letter A. B. C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 

  Câu hỏi:

  Connor is said to be very ambitious and aggressive.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: A



 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ