8: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng ta được một khối (left( H right)) như hình vẽ bên. Biết rằng thiết diện là một hình elip có độ dài trục lớn bằng 8, khoảng cách từ điểm thuộc thiết diện gần mặt đáy nhất và điểm thuộc thiết diện xa mặt đáy nhất tới mặt đáy lần lượt là 8 và 14 (xem hình vẽ).Tính thể tích của (left( H right)). – Sách Toán

8: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng ta được một khối (left( H right)) như hình vẽ bên. Biết rằng thiết diện là một hình elip có độ dài trục lớn bằng 8, khoảng cách từ điểm thuộc thiết diện gần mặt đáy nhất và điểm thuộc thiết diện xa mặt đáy nhất tới mặt đáy lần lượt là 8 và 14 (xem hình vẽ).Tính thể tích của (left( H right)). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ