The reasons people give for not eating meat are numerous


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Lượng từ

Giải chi tiết:

A. lots + of + N đếm được, số nhiều: nhiều => loại thì thiếu “of”

B. much + N không đếm được: nhiều

C. almost (adv): hầu hết => không đứng trước danh từ

D. most + N số nhiều: phần lớn

“vegetarians” (những người ăn chay) là danh từ đếm được, số nhiều => loại B

Perhaps (47) most vegetarians do it for moral reasons, arguing that it is wrong to kill.

Tạm dịch: Có lẽ hầu hết những người ăn chay làm điều đó vì lý do đạo đức, cho rằng giết chóc là sai.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ