9. Cho (left( P right):x + z – 1 = 0),({rm{ }}Delta {rm{: }}left{ begin{array}{l}x = 4 + 2ty = – 2 – tz = ,,1end{array} right.) và điểm (Mleft( {3; – 3;0} right)). Viết phương trình đường thẳng (left( d right)) đi qua (M) song song với (left( P right))và cắt đường thẳng (Delta )? – Sách Toán

9. Cho (left( P right):x + z – 1 = 0),({rm{ }}Delta {rm{: }}left{ begin{array}{l}x = 4 + 2ty = – 2 – tz = ,,1end{array} right.) và điểm (Mleft( {3; – 3;0} right)). Viết phương trình đường thẳng (left( d right)) đi qua (M) song song với (left( P right))và cắt đường thẳng (Delta )? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ