(A) Many of the population (B) in our country (C) is composed (D) of farmers.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  (A) Many of the population (B) in our country (C) is composed (D) of farmers.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A (Many => Much)

  Much + danh từ không đếm được: Nhiều… (‘population’ là danh từ không đếm được)

    • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ