(A) There are few areas (B) of human experience that (C) have not been (D) writing about.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  (A) There are few areas (B) of human experience that (C) have not been (D) writing about.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  (writing _ written)

  Động từ “write” trong câu này phải được chia ở dạng bị động mới phù hợp về mặt ý nghĩa. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ