Where in the passage does the author discuss conditions in poor urban neighborhoods?


 • Câu hỏi:

  Where in the passage does the author discuss conditions in poor urban neighborhoods?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Đoạn nào trong bài đọc tác giả thảo luận về những điều kiện ở vùng thành thị nghèo?

  Thông tin trong bài: ‘The urban poor, similarly, reaped few benefits from household improvements. Urban slums such as Chicago’s nineteenth ward often had no sewers, garbage collection, or gas or electric lines; and tenements lacked both running water and central heating.” (Tương tự vậy, người nghèo thành thị hưởng được chút lợi ích từ những sự cải tiến. Các khu ổ chuột ở đô thị như phường thứ 19 của Chicago thường không có cống rãnh, nơi thu gom rác thải, đường dây điện hoặc đường dẫn khí; và các khu nhà thiếu cả nước sinh hoạt và hệ thống sưởi trung tâm.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ