Bạn An cần mua một chiếc gương có đường viền là đường Parabol bậc 2. Biết rằng khoảng cách đoạn (AB=60,text{cm}, OH=30,text{cm}). Diện tích của chiếc gương bạn An mua là

Chuyển đến thanh công cụ