The word prior” in the first paragraph is closest meaning to…l


 • Câu hỏi:

  The word “prior” in the first paragraph is closest meaning to _______-?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Từ “prior” trong đoạn số 1 gần nghĩa nhất với từ nào

  A. important: quan trọng

  B. earlier: sớm hơn

  C. forward: phía trước

  D. good: tốt

  => prior (adj): trước đó ≈ earlier

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ